Algemene voorwaarden GA4dashboarding

Artikel 1 – Definities

1.1. Dutch Marketers: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “GA4dashboarding” de vennootschap onder firma Dutch Marketers V.O.F
1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.3 Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
1.4 Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die GA4dashboarding.nl levert aan de Klant, waaronder data studio templates.
1.5 Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
1.6 Klant: een natuurlijk (rechts)persoon wie Dutch Marketers V.O.F. een Overeenkomst heeft gesloten.
1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Dutch Marketers V.O.F met betrekking tot de toegang en het gebruik van de data studio templates.

Artikel 2 – Aanbod
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Dutch Marketers V.O.F zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Dutch Marketers V.O.F af te nemen.
2.3 Dutch Marketers V.O.F is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Dutch Marketers V.O.F worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
2.3 Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Dutch Marketers V.O.F niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
2.4 Dutch Marketers V.O.F heeft het recht een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van GA4dashboarding zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GA4dashboarding verstrekte gegevens waarop GA4dashboarding zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

3.2 De Overeenkomst tussen GA4dashboarding en consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van GA4dashboarding.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door consument via telefoon, email of schriftelijk.
3.3 GA4dashboarding heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1 Bij elke Overeenkomst heeft de Klant een Bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Dutch Marketers V.O.F mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
4.2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt 48 uur na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
4.3 Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Dutch Marketers V.O.F of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze

Artikel 5 – Prijs en betaling
5.1 Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Dutch Marketers V.O.F. aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.2 Volledige betaling vindt plaats uiterlijk binnen 48 uur nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats op voorafgaand afgesproken data.
5.3 Voor zover de diensten zien op het aanbieden van een betaalmethode worden deze diensten aangeboden door Mollie B.V., en tevens uitgevoerd door Mollie B.V.(de zogenaamde ‘Diensten aangeboden door Derden’). Consument verklaart zich hiermee bekend en akkoord.
5.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door Dutch Marketers V.O.F uitsluitend elektronisch aangeboden.

Artikel 6 - Gebruik van de diensten
6.1  Het is de Klant niet toegestaan de Diensten anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
6.2 Het is de Klant niet toegestaan de Diensten onder zijn/haar naam te laten gebruiken door derden.


Artikel 7 - Beschikbaarheid van de diensten
7.1. Dutch Marketers V.O.F werkt met de derde partij Looker Studio / Google Data Studio dat onderdeel is van Google, Dutch Marketers V.O.F is niet verantwoordelijk voor storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden
7.2 Indien de Klant een storing ervaart, dan verzoekt Dutch Marketers V.O.F de Klant contact op te nemen met het support team van Google.

Artikel 8 - Derde partijen
8.1 Voor het gebruik van de website en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Indien Dutch Marketers V.O.F bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor consument ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Dutch Marketers V.O.F niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Dutch Marketers V.O.F aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.
9.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dutch Marketers V.O.F, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
9.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
9.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Dutch Marketers V.O.F steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
9.5 Klant  staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Dutch Marketers V.O.F van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Dutch Marketers V.O.F tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
9.6 Dutch Marketers V.O.F is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.
9.7 Het is de klant niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan commercieel aan te bieden, puur en alleen voor persoonlijke niet-commerciele doeleinden.
9.8 Het is de klant niet toegestaan om de Dienst te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 10 – Wijzigingen van de overeenkomst / dienst
10.1 Dutch Marketers V.O.F is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.
10.2 Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Dutch Marketers V.O.F de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
10.3 Dutch Marketers V.O.F is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Dutch Marketers V.O.F de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.


Artikel 11 – Overmacht
11.1 Dutch Marketers V.O.F is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
o    een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Dutch Marketers V.O.F;
o    onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
o    belemmeringen als gevolg van de door klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
o    werkstakingen;
o    brand;
o    ongeval of ziekte van personeel;
o    Denial of Services (DoS) aanvallen;
o    door Dutch Marketers V.O.F onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Dutch Marketers V.O.F afhankelijk is;
o    algemene vervoersproblemen;
o    Epidemie of Pandemie;
o    overmacht van toeleveranciers van Dutch Marketers V.O.F;
o    overheidsmaatregelen.

Artikel 12 – Advisering
12.1 Alle door Dutch Marketers V.O.F gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Dutch Marketers V.O.F verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Dutch Marketers V.O.F te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Dutch Marketers V.O.F verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Dutch Marketers V.O.F verleent daarbij geen enkele garantie.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Dutch Marketers V.O.F is Dutch Marketers V.O.F niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Dutch Marketers V.O.F tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dutch Marketers V.O.F.


Artikel 13 – Privacy
13.1 Dutch Marketers V.O.F respecteert de privacy van klant. Dutch Marketers V.O.F zal de persoonsgegevens van klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van Dutch Marketers V.O.F is in te zien. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
13.2 Dutch Marketers V.O.F is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden zoals een externe hosting partij.
13.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal klant Dutch Marketers V.O.F desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
13.4 Klant vrijwaart Dutch Marketers V.O.F voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant r op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
13.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Dutch Marketers V.O.F door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover Dutch Marketers V.O.F voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Dutch Marketers V.O.F tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.
14.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Marketers V.O.F aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Dutch Marketers V.O.F is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
14.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.